KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla Użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów fanpage’a Administratora w celu przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Przychodnia Weterynaryjna REX M.Orzelski D.Różańska spółka jawna ul. Leonarda, nr 3A, 20-625 Lublin NIP 7123221601 jest Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które w szczególności:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie działanie Administratora podejmowane na fanpage’u są zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.
 2. Polityka fanpage’u Administratora może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 3. Wszelkie informacje zawarte na profilu Użytkowania oraz jego aktywności są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane za pośrednictwem fanpage’a tylko na potrzebny odpowiedzi na pytania Użytkowników, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych.
 5. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z fanpage’a Administratora nie będzie archiwizowana przez niego poza serwisem Facebook.
 6. Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookie, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://www.facebook.com/privacy/explanation

RODZAJE DANYCH CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
 1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, który nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook;
 3. inne dane w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook;
 4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek Użytkownika);
 5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – Użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami Administratora jest z dobrowolne;
 6. treść komentarzy Użytkownika oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Administrator może dowiedzieć się o adresie poczty elektronicznej Użytkownika, jego numerze telefonu w związku z okolicznościami korespondencji kierowanej do Administratora);
 1. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. w celu prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu marki, usług, organizowanych wydarzeniach oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności z nim związanej, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkowników Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora np. firmy świadczące obsługę IT fanpage’a; firmy świadczące obsługę marketingową;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. 

Facebook Inc. może przekazywać dane Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. informacje na temat Użytkowników, które posiada Administrator w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania Użytkowników lub do momentu zakończenia współpracy;
 2. w przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Użytkowników komentarzy, będą one dostępne na fanpage’u Administratora do czasu usunięcia ich przez autora;
 3. dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

PROFILOWANIE

Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkowników Facebook i innych osób osób, które za pośrednictwem fanpage’a wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach fanpage’a i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. 

Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób określone skutki prawne lub wpływające na nie w podobnie istotny sposób. 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

DANE KONTAKTOWE

Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem: